In functie van het beheer van gemeenschapscentrum Koetshuis in Roosdaal richtte het gemeentebestuur van Roosdaal in 2007 een autonoom gemeentebedrijf op. Een autonoom gemeentebedrijf, of afgekort 'een AGB', is een extern verzelfstandigd agentschap en heeft de volgende kenmerken:

 • met eigen rechtspersoonlijkheid,
 • is belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang;
 • beschikt over een grote onafhankelijkheid;
 • heeft eigen bestuursorganen;
 • heeft een eigen vermogen;
 • kan zelfstandig overeenkomsten sluiten.

Meer info over autonome gemeentebedrijven vindt u hier.

Het beheer van het AGB, voluit Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal is in handen van de volgende bestuursorganen:

Tussen het gemeentebestuur en de raad van bestuur van AGB Roosdaal werd een beheersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst werd in vergadering van  26 januari 2017 door de gemeenteraad aangepast om de uitbating van het kunstgrassportveld door het AGB mogelijk te maken.

Aangezien het AGB cultuurinfrastructuur beheert, treedt het decreet betreffende het cultuurpact (28 januari 1974) in werking. Meer info over het decreet betreffende het cultuurpact vindt u hier.

Raad van bestuur

Zoals bepaald in de statuten telt de raad van bestuur 10 leden die door de gemeenteraad worden aangeduid en is als volgt samengesteld:

 • 6 leden van CD&V-Roosdaal:
  • mevrouw Christine Hemerijckx, Brusselstraat 62 te 1760 Roosdaal;
  • de heer Wim Goossens, Lostraat 163 te 1760 Roosdaal;
  • de heer Johan Van Lierde, Hulsbroekweg 4A te 1760 Roosdaal;
  • mevrouw Mia Langendries, Kerkstraat 3A te 1761 Roosdaal;
  • de heer Leon Brion, Herststraat 5 te 1761 Roosdaal;
  • mevrouw Christiane Bert, Poelkbeekstraat 47 te 1760 Roosdaal;
 • 3 leden van NV-A Roosdaal:
  • Mevrouw Peggy Bulterijs, Lostraat 204 te 1760 Roosdaal;
  • De heer Jan Daem, Pastorieweg 16 te 1761 Roosdaal
  • De heer Patrick Van Eeckhoudt, Amerikaweg 5E te 1760 Roosdaal
 • 1 lid van Open-VLD Roosdaal:
  • de heer Henri Borloo, Lostraat 29 te 1760 Roosdaal.

Directiecomité

Na de samenstelling van de raad van bestuur wordt een directiecomité samengesteld dat belast is met het dagelijks beheer van het AGB. Het is als volgt samengesteld:

 • Voozitter: de heer Johan Van Lierde, Hulsbroekweg 4 a te 1760 Roosdaal;
 • Secretaris: mevrouw Mia Langendries, Kerkstraat 3 a te 1761 Roosdaal;
 • mevrouw Christine Hemerijckx, Brusselstraat 62 te 1760 Roosdaal
 • de heer Wim Goossens, Lostraat 163 te 1760 Roosdaal;
 • mevrouw Christiane Bert, Poelkbeekstraat 47 te 1760 Roosdaal.

Vaste commissie van advies

Aangezien aan Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal de taak van beheer van cultuurinfrastructuur, treedt het decreet betreffende het cultuurpact in werking. Om te voldoen aan deze regelgeving werd eind 2007 door de Roosdaalse gemeenteraad een ‘vaste commissie van advies’ opgericht. Deze vaste commissie heeft als taak het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Roosdaal, belast met de uitbating van het gemeenschapscentrum Het Koetshuis in Strijtem, te adviseren over o.a. het budget en de jaarrekening, de programmering, de dagelijkse werking, de gebruiks- en retributiereglementen, … .

De erkenning van de commissie van advies als adviesorgaan werd hernieuwd op 19 maart 2013 door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal. In de commissie zetelen 2 afgevaardigden van de cultuurraad, 2 afgevaardigden van de jeugdraad, 1 vertegenwoordiger voor de sportraad, 1 vertegenwoordiger van de seniorenraad en 1 vertegenwoordiger voor de Academie voor muziek, woord en dans August De Boeck. Daarnaast is er plaats voor maximaal 2 gecoöpteerde leden die omwille van hun deskundigheid of ervaring een constructieve inbreng kunnen hebben in de vaste commissie. De schepenen voor cultuur-, jeugd- en seniorenbeleid en de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Roosdaal worden op iedere vergadering uitgenodigd.

De vaste commissie van advies is als volgt samengesteld:

 • Stemgerechtigde leden:
  • Michel Dedulle (voorzitter);
  • Sandra Goossens (ondervoorzitter);
  • Dirk Evenepoel en Marc Demetser (cultuurraad);
  • Kristien Hemeryckx en Karl Steinhauer (jeugdraad);
  • François Muylaert (Roosdaalse Sportraad vzw);
  • Madeleine De Goedt (seniorenraad);
  • Linda Tielemans (Academie voor muziek woord en dans);
 • Leden zonder stemrecht:
  • Johan Van Lierde (schepen voor cultuur);
  • Johan Linthout (schepen voor senioren);
  • Herman Claeys (schepen voor jeugd);
  • Karen Van Schuerbeeck (cultuurbeleidscoördinator).